Regulamin WRLSH

REGULAMIN ROZGRYWEK WRLS

I. ORGANIZATOR

Grupa Volley Września, Burmistrz Miasta i Gminy Września oraz WOSR

II. CEL

Popularyzacja piłki siatkowej wśród społeczeństwa miasta, gminy oraz powiatu wrzesińskiego, rekreacja, podnoszenie sprawności fizycznej, podnoszenie umiejętności siatkarskich uczniów szkół gimnazjalnych oraz ponad gimnazjalnych, integracja środowiska sympatyków piłki siatkowej.

III. UCZESTNICTWO

 1. Podstawą udziału w rozgrywkach jest zgłoszenie zespołu (z podaniem nazwy zespołu, imienia, nazwiska, numeru telefonu kontaktowego kierownika/kapitana drużyny nie później niż przed rozegraniem pierwszego meczu.
 2. Zespoły do rozgrywek ligowych kwalifikuje Organizator.
 3. Zakwalifikowany do rozgrywek zespół, zobowiązany jest dostarczyć do organizatora:
  • Imienny wykaz członków drużyny z własnoręcznym podpisem każdego z uczestników na liście zgłoszeniowej zespołu do rozgrywek WRLSH na dany sezon. Jest to jednoznaczne z oświadczeniem każdego zawodnika, że jest on zdrowy i zdolny do podjęcia wysiłku fizycznego w czasie trwania rozgrywek piłki siatkowej w ramach Wrzesińskiej Rekreacyjnej Ligi Siatkówki Halowej;
  • Pozwolenie na udział w rozgrywkach dla zawodników niepełnoletnich, podpisane przez jego rodziców (opiekunów prawnych).
 4. Zakwalifikowany do rozgrywek zespół zobowiązany jest do dostarczenia ustalonej kwoty nie później niż przed rozegraniem pierwszego meczu.
 5. Organizator może zdyskwalifikować z udziału w rozgrywkach ligowych drużynę, która nie spełnia któregoś z wymogów zawartych w punktach od 1 – 4.
 6. Uczestnicy:
  • Liga profesjonalna – członkowie zespołów nie mogą brać udziału w rozgrywkach I ligi piłki siatkowej organizowanych przez PZPS w kategorii senior. Liga profesjonalna dedykowana jest dla drużyn posiadających w swoim składzie zawodników z aktualną kartą zawodników/klubową biorących udział w rozgrywkach na szczeblu II i III ligi PZPS oraz WZPS jak również dla amatorów;
  • 1 Liga – dedykowana jest dla drużyn nie posiadających w swoim składzie zawodników grających na szczeblu I i II ligi PZPS oraz WZPS, dla zawodników którzy w obecnym sezonie mimo posiadanej karty zawodnika nie uczestniczą w rozgrywkach II i III ligi PZPS oraz WZPS
  • 2 Liga – dedykowana jest drużynie typowo amatorskiej, drużynie szkolnej: szkoły ponad gimnazjalne itp.
  • Liga Kobiet – skierowana jest dla wszystkich drużyn żeńskich, drużyny szkolne – gimnazja, szkoły ponad gimnazjalne, itp. W razie konieczności może być podzielone na dwie grupy.
 7. Zgłoszony do rozgrywek zespół musi składać się z minimum sześciu zawodników.
 8. Zawodnicy zgłoszeni do udziału w WRLSH mogą grać tylko w jednym zespole. Podczas całego sezonu nie dopuszcza się transferów zawodników pomiędzy zespołami, ani dopisywania zawodników w trakcie rozgrywek.

IV. ORGAN LIGI

Główny organizator: Andrzej Bandosz

Zadania organizatora:

 • Opracowanie Regulaminu Rozgrywek;
 • Opracowanie terminarza rozgrywek;
 • Rozstrzyganie problemów zaistniałych w czasie trwania rozgrywek;
 • Kontakt z mediami (prasa, radio, telewizja, internet);
 • Podejmowanie decyzji o przeznaczeniu środków funduszu powstałego z wpłat wpisowych;
 • Wyznaczenie sędziów do prowadzenia rozgrywek;
 • Zatwierdzanie wyników meczów, przyznanie puntów za rozegranie spotkanie;
 • Podawanie wyników do ogólnej wiadomości;
 • Rozstrzyganie protestów dotyczących rozegranych meczów i bieżących problemów.

V. ORGANIZACJA ROZGRYWEK

 1. Rozgrywki będą prowadzone zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem.
 2. Nie stawienie się drużyny na mecz w wyznaczonym w harmonogramie terminie, powoduje uznanie walkoweru na korzyść drużyny przeciwnej. Dopuszcza się 15 minutową zwłokę w przybyciu zespołu na wyznaczoną godzinę meczu.
 3. Do meczu sędzia może dopuścić drużynę w skład której, wchodzi sześciu zawodników.
 4. Drużyna zostaje ukarana walkowerem w przypadku stawienia się na mecz w składzie mniejszym niż sześciu zawodników, przypadek ten dotyczy utraty zawodników podczas meczu. W momencie braku sześciu zawodników na boisku sędzia przerywa spotkanie i przyznaje walkowera dla drużyny przeciwnej.
 5. W wyjątkowych sytuacjach istnieje możliwość przełożenia meczu. Każda drużyna może skorzystać z tego przywileju, po wyrażeniu na to zgody drużyny przeciwnej. Organizacją meczu przełożonego zajmuje się drużyna, która dokonuje przełożenia spotkania (zapewnia miejsce i sędziów we własnym zakresie)
  • O zmianie terminu meczu, drużyna przekładająca mecz zobowiązana jest powiadomić Organizatora najpóźniej na 7 dni przed planowanym terminem rozegrania meczu.
  • Wynik meczu – drużyna przekładająca mecz zobowiązana jest podać najpóźniej dwa dni po rozedrganym spotkaniu.
  • W przypadku nie rozegrania meczu w przełożonym terminie, na drużyny nakłada się karę walkowera.
  • W przypadku nie podania wyniku przełożonego meczu w wyznaczonym terminie na drużynę przekładającą nakłada się karę walkowera.
 6. W przypadku wykluczenia lub wycofania się drużyny z rozgrywek, punkty zdobyte przez poszczególne zespoły w meczach z tą drużyną zostaną, a kolejne mecze zgodnie z harmonogramem kończą się walkowerem na korzyść drużyny pozostającej w rozgrywkach.
 7. Wszystkie mecze w rundzie zasadniczej i rundzie PLAY-OFF będą rozgrywane do trzech wygranych setów. Pierwszy, drugi, trzeci i czwarty do 25 punktów i 2 punktów przewagi. W przypadku konieczności rozegrania piątego seta, partia rozgrywana jest do 15 punktów i 2 punktów przewagi.
 8. W rozgrywkach będzie obowiązywała następująca zasada punktacji:
  • 3 pkt. dla drużyny, która wygrała mecz w stosunku 3:0 lub 3:1 oraz drużyna przeciwna została ukarana walkowerem;
  • 2 pkt. dla drużyny, która wygrała mecz w stosunku 3:2;
  • 1 pkt. dla drużyny, która przegrała mecz w stosunku 2:3;
  • 0 pkt. dla drużyny, która przegrała mecz w stosunku 0:3 lub 1:3 oraz ukaranej walkowerem.
 9. O kolejności drużyny w tabeli rozgrywek decyduje:
  • Liczba zdobytych punktów;
  • Lepsze różnice setów;
  • Lepsza różnica małych punktów;
  • Bilans bezpośrednich meczy;
  • Losowanie
 10. Mecze będą sędziowane zgodnie z przepisami gry w Piłkę Siatkową zatwierdzonymi przez PZPS.
 11. Odwołanie i protesty można składać do Organizatora.
 12. Protest pisemnie lub ustnie, może złożyć wyłącznie kapitan, przed podpisaniem protokołu na zakończenie spotkania.
 13. Organizator dokonuje rozpatrzenia protestu.
 14. Po zakończeniu meczu kapitanowie drużyny podpisują protokół.

VI. UWAGI KOŃCOWE

 1. Organizatorzy nie odpowiadają za kontuzje odniesione przez zawodników podczas całego cyklu rozgrywek Wrzesińskiej Rekreacyjnej Ligi Siatkówki Halowej.
 2. Organizatorzy nie odpowiadają za rzeczy pozostawione w szatni.
 3. Organizatorzy nie ubezpieczają zawodników od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków, zawodnicy mogą to uczynić we własnym zakresie.
 4. Organizatorzy nie zapewniają przedmedycznej opieki lekarskiej, a jedynie apteczkę pierwszej pomocy.
 5. Zaleca się drużynom (w miarę możliwości) grę w jednakowych koszulkach (jednego koloru) z numerami. Zawodnik Libero powinien występować w koszulce koloru kontrastującego z resztą koszulek drużyny, lub powinien nosić kamizelkę Libero.
 6. Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania.

Organizator:

Andrzej Bandosz